توبيكات حزن قهر

 1. توبيكات حزن قهر

  توبيكات حزن قهر  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=magenta]  [/COLOR][COLOR=magenta]

  [FONT=Arial][SIZE=5][ 1 ][/SIZE][/FONT]  [/COLOR]
  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=14][[/c] [c=1]ليَْه[/c] تسآل [c=#3F7C7C][c=14]![/c] [c=1]مَنْ خطآء وٍمَنْ كُآنْ صَـحْ[/c] /..[/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=14]دآمـْ [c=1]قصتنَــــآآ[/c] آنتهَـتْ شيفيُدْ [ [c=1]صَـ√ــح[/c] .. [c=1]![/c][/c]...[/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 2 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#008080]وٍآللّـﮧ مَآآطَيقْ جَرٍحْ [c=#808080]{[c=#C40000] آلحٌـبْ[/c] .. [/c][c=#808080]لكٌنِيْ[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#008080]عَشقَتْ [c=#C40000]حَـسِ آلجَـرٍوٍحْ[/c] آللَـيْ مِنْ آسبُـآبِكْ [c=#808080].. }[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 3 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#800040][a=15]Ξ[/a] حَسآ’فَـھ..[/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#800040]صَرٍتْ [c=14]آإنَـآ وٍيَآهـ[/c] نَتسِآ’بقْ عَـلىآ [a=15] آلتَجرٍيِحْ[/a] [/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 4 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=1][c=14].,/[/c] [a=#D0959D]مِنَجرٍحْ[/a] خَـلقِـﮧ وٍزٍدتِنَيے[c=14] بَـعدْ[/c] [/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#D0959D][c=1]جَرٍحِ[/c] دمَرٍنُـيے عَلىآ زٍوٍد [c=14]آلدمَآإرٍ[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 5 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#D74600] وٍدرٍتْ وٍدآرٍتْ آلدِنيَـآ وٍڪسَـرٍتْ بـ[/c] [c=14]{دوٍرٍتِڪ[/c] [a=#D74600][c=15]خَآطرٍ[/c][/a] [c=14]ஃ[/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=0]..............................[/c] [c=14]}[/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta].,/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 1 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#3F3094]تعِ.ـآل آنَهِي لَڴ [c=14]آلقصَـﮪ [/c]آوٍ آحسْنِ لڴ [a=#3F3094][c=0] لآ[/c][/a][c=14] تسَمُعهَـآ’[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta].. فَـلآ .[c=#3F3094].غَرٍوٍرٍڴ.[/c]. بـ يسَمِحْ لڴ وٍلآ بَتِحڴمـْ مِنَ .. [a=#3F3094][c=0]آلمظَـلومـْ[/c][/a] }[/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 2 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#004000]آصبر دقيقھ قبل[c=#808040] لآ [/c]تسرٍد [c=#808040]▪[/c] تفَآهآتْ آلَرٍجوٍع [c=#808040]][/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#004000] خَلنِيْ آصَحيِ [ [c=#808040]قَـلبْ بَعِدكْ عَـآشْ وٍقَتـٌه[/c] منصَدﻤ [c=#808040]▪[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 3 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=1]يَـ [c=#8080C0][ [c=46]قَلبْ [/c]][/c] يآلَلِيْ جَـرٍوٍحِكْ مِنْ ..مَوٍآ‘ليِفكْ [a=#8080C0][c=46]●[/c][/a][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=1]نَآسْ سِعَتْ فَـي [c=46]عَـذ1بِكْ[/c] ليَـه .. تِغَـليهَآ[c=#c=#8080C0] [c=#4B39AE][(W) ][/c][/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 4 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=14]"[/c][c=#800040]إلَحِينْ يَعِنَيْ صَرٍت [c=15]ذكـــرٍىآ[/c] [c=14]۵[/c] قِديمُــ5 [c=14].. ![/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=0]........ [/c][c=#800040]وٍ[/c] إلَحِينْ حَتِىآ [c=#800040]شَـٌوٍفتِي[/c] مَآ تَبِيهَآإ [/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 5 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=14]• مَُآتِتْ [c=#408080]{[/c] مِشُآإعَِـرٍ ..بــ [c=1] آلضَمِيُآيِرٍـرٍ[/c] [c=#408080]خَِوٍإَََفَيِ[/c] [/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [/CENTER]

 2. التعليقاتاظهار التعليقات
الزوار وجدوا هذه الصفحه بالبحث عن :

توبيكات حزن قهر

الكلمات الدلالية (Tags): توبيكات, حزن, قهر

نك نيمات قهر وحزن

توبيكات قهر من الدنيا

توبيكات قهر وحزن

توبيكات حزن وقهر

توبيكات قهر

كلمات قهر وحزن

توبيكات حزننك نيمات حزن وقهرعبارات قهر وحزننيك نيم قهر نكات قهر وحزننك قهرتوبيكات قهر الدنياتوبيكات النكد والقهرنك نيم قهرتوبيكات نكد وحزنتوبيك قهرنك نيمات نكدنكات حزن وقهرنيك نيم حزن وقهرنك نيم حزن وقهرنك نيم قهر وحزننيك نيم نكدعبارات قهر توبيك حزن وقهركينوي حزننكنيم حزن عبارات قهر من الدنياتوبيكات قهر دنيامسجات حزن وقهرتوبيكات قهر هالدنيامسجات قهر ونكدتبكات قهر ن الدنياتوبيكات حزن وقهر من الدنيا رسايل قهر وحزنليه الدنيا حزن وقهر1نكنيم قهرقهر ونكد نك نيمات نكد وحزنتبكات قهر وحزنكلمات حزن وقهرhttp:arabsoft.i7i.netthread17382.htmlقهر هالدنيانك نيم حزن ونكدتوبيكات حزن ونكدتوبيكات جرح الدنياكلمات قهر من الدنيانك نيمتوبيكات حزنتوبيكات حزن وقهر من دنيا


مقالات مشابهة
 1. توبيكات حزن للمسن
 2. توبيكات حزن قويه

Search Engine Optimization by vBSEO