توبيكات حزن قهر

 1. توبيكات حزن قهر

  توبيكات حزن قهر  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=magenta]  [/COLOR][COLOR=magenta]

  [FONT=Arial][SIZE=5][ 1 ][/SIZE][/FONT]  [/COLOR]
  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=14][[/c] [c=1]ليَْه[/c] تسآل [c=#3F7C7C][c=14]![/c] [c=1]مَنْ خطآء وٍمَنْ كُآنْ صَـحْ[/c] /..[/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=14]دآمـْ [c=1]قصتنَــــآآ[/c] آنتهَـتْ شيفيُدْ [ [c=1]صَـ√ــح[/c] .. [c=1]![/c][/c]...[/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 2 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#008080]وٍآللّـﮧ مَآآطَيقْ جَرٍحْ [c=#808080]{[c=#C40000] آلحٌـبْ[/c] .. [/c][c=#808080]لكٌنِيْ[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#008080]عَشقَتْ [c=#C40000]حَـسِ آلجَـرٍوٍحْ[/c] آللَـيْ مِنْ آسبُـآبِكْ [c=#808080].. }[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 3 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#800040][a=15]Ξ[/a] حَسآ’فَـھ..[/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#800040]صَرٍتْ [c=14]آإنَـآ وٍيَآهـ[/c] نَتسِآ’بقْ عَـلىآ [a=15] آلتَجرٍيِحْ[/a] [/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 4 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=1][c=14].,/[/c] [a=#D0959D]مِنَجرٍحْ[/a] خَـلقِـﮧ وٍزٍدتِنَيے[c=14] بَـعدْ[/c] [/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#D0959D][c=1]جَرٍحِ[/c] دمَرٍنُـيے عَلىآ زٍوٍد [c=14]آلدمَآإرٍ[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 5 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#D74600] وٍدرٍتْ وٍدآرٍتْ آلدِنيَـآ وٍڪسَـرٍتْ بـ[/c] [c=14]{دوٍرٍتِڪ[/c] [a=#D74600][c=15]خَآطرٍ[/c][/a] [c=14]ஃ[/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=0]..............................[/c] [c=14]}[/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta].,/[/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 1 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#3F3094]تعِ.ـآل آنَهِي لَڴ [c=14]آلقصَـﮪ [/c]آوٍ آحسْنِ لڴ [a=#3F3094][c=0] لآ[/c][/a][c=14] تسَمُعهَـآ’[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta].. فَـلآ .[c=#3F3094].غَرٍوٍرٍڴ.[/c]. بـ يسَمِحْ لڴ وٍلآ بَتِحڴمـْ مِنَ .. [a=#3F3094][c=0]آلمظَـلومـْ[/c][/a] }[/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 2 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#004000]آصبر دقيقھ قبل[c=#808040] لآ [/c]تسرٍد [c=#808040]▪[/c] تفَآهآتْ آلَرٍجوٍع [c=#808040]][/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=#004000] خَلنِيْ آصَحيِ [ [c=#808040]قَـلبْ بَعِدكْ عَـآشْ وٍقَتـٌه[/c] منصَدﻤ [c=#808040]▪[/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 3 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=1]يَـ [c=#8080C0][ [c=46]قَلبْ [/c]][/c] يآلَلِيْ جَـرٍوٍحِكْ مِنْ ..مَوٍآ‘ليِفكْ [a=#8080C0][c=46]●[/c][/a][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]
  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=1]نَآسْ سِعَتْ فَـي [c=46]عَـذ1بِكْ[/c] ليَـه .. تِغَـليهَآ[c=#c=#8080C0] [c=#4B39AE][(W) ][/c][/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 4 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=14]"[/c][c=#800040]إلَحِينْ يَعِنَيْ صَرٍت [c=15]ذكـــرٍىآ[/c] [c=14]۵[/c] قِديمُــ5 [c=14].. ![/c][/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=0]........ [/c][c=#800040]وٍ[/c] إلَحِينْ حَتِىآ [c=#800040]شَـٌوٍفتِي[/c] مَآ تَبِيهَآإ [/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]


  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][ 5 ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][SIZE=5]

  [/SIZE]

  [/SIZE][/FONT][/B][CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=magenta][c=14]• مَُآتِتْ [c=#408080]{[/c] مِشُآإعَِـرٍ ..بــ [c=1] آلضَمِيُآيِرٍـرٍ[/c] [c=#408080]خَِوٍإَََفَيِ[/c] [/c][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [/CENTER]

 2. التعليقاتاظهار التعليقات
الزوار وجدوا هذه الصفحه بالبحث عن :

توبيكات حزن قهر

الكلمات الدلالية (Tags): توبيكات, حزن, قهر

نك نيمات قهر وحزن

توبيكات قهر من الدنيا

توبيكات قهر وحزن

توبيكات حزن وقهر

توبيكات قهر

كلمات قهر وحزن

نك نيمات حزن وقهرتوبيكات حزننكات قهر وحزننيك نيم قهر عبارات قهر وحزننك قهرتوبيكات قهر الدنيانك نيم قهرتوبيكات النكد والقهرتوبيكات نكد وحزنتوبيك قهرنك نيمات نكدنكات حزن وقهرنيك نيم حزن وقهرنك نيم حزن وقهرنك نيم قهر وحزننيك نيم نكدعبارات قهر توبيك حزن وقهركينوي حزننكنيم حزن عبارات قهر من الدنياتوبيكات حزن وقهر من الدنيا توبيكات قهر دنيامسجات حزن وقهرمسجات قهر ونكدتبكات قهر ن الدنياتوبيكات قهر هالدنيانكنيم قهرقهر ونكد نك نيمات نكد وحزنليه الدنيا حزن وقهررسايل قهر وحزن1توبيكات حزن وقهر من دنيانك حزن ونكدتوبكات حزن و نكد جديدة كلمات حزن وقهرhttp:arabsoft.i7i.netthread17382.htmlنيك نيم. قهر نك نيم حزن ونكدتوبيكات حزن ونكدتوبيكات جرح الدنياتوبيك قهر دنيا


مقالات مشابهة
 1. توبيكات حزن للمسن
 2. توبيكات حزن قويه

Search Engine Optimization by vBSEO